Všeobecné obchodné podmienky

I. Úvodné ustanovenia

I.1. 
Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len ako „VOP“) upravujú práva a povinnosti medzi poskytovateľom a klientom pri poskytovaní komplexných kreatívnych, dizajnových, marketingových, tlačových, produkčných a webových služieb. Bližšie informácie k službám poskytovateľa možno nájsť na webovom sídle poskytovateľa https://www.niceagency.sk/

I.2.
Poskytovateľom je spoločnosť Huxley Nice Agency, s. r. o., IČO 46 824 022, so sídlom Grösslingová 2461/35, 811 09 Bratislava – mestská časť Staré Mesto, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd. Sro, vložka č. 83871/B (ďalej len ako „
poskytovateľ“).

I.3.
Klientom je akákoľvek fyzická alebo právnická osoba využívajúca služby poskytovateľa (ďalej len ako „klient“).

I.4.
V prípade ak je klient fyzickou osobou, ktorá pri uzatvorení a plnení zmluvy s poskytovateľom nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej činnosti alebo inej podnikateľskej činnosti, ide zároveň o spotrebiteľa (ďalej len ako „
spotrebiteľ“).

I.5.
Obchodným zákonníkom sa myslí zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „
Obchodný zákonník“).

I.6.
Občianskym zákonník sa myslí zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „
Občiansky zákonník“)

 

II. Uzatvorenie zmluvy

II.1.
K uzatvoreniu zmluvy medzi poskytovateľom a klientom dochádza na základe:

 1. objednávky klienta a jej potvrdením poskytovateľom; alebo
 2. objednávky klienta, jej potvrdením poskytovateľom spolu so zaslaním cenovej ponuky a následným potvrdením cenovej ponuky klientom.

 
II.2.
Predmetom zmluvy je najmä záväzok poskytovateľa poskytnúť služby v zmysle požiadaviek klienta uvedených v jeho objednávke potvrdenej poskytovateľom a záväzok klienta zaplatiť dohodnutú odmenu.

II.3.
Objednávku je možné urobiť písomne, prostredníctvom e-mailu, osobne alebo telefonicky na aktuálne kontaktné údaje poskytovateľa. Objednávka by mala okrem údajov klienta obsahovať popis a rozsah požadovaných služieb. Zaslaním objednávky klient potvrdzuje pravdivosť a správnosť svojich uvedených údajov. Odoslanie objednávky sa považuje za záväzný návrh na uzatvorenie zmluvy s poskytovateľom.

II.4.
Poskytovateľ potvrdí objednávku písomne, prostredníctvom e-mailu, osobne alebo telefonicky. Do okamihu potvrdenia objednávky poskytovateľom, nie je táto objednávka pre poskytovateľa záväzná a neplynú z nej pre poskytovateľa žiadne záväzky, ani povinnosti. Potvrdením objednávky dochádza k uzavretiu zmluvy medzi poskytovateľom a klientom.

II.5.
Súčasťou potvrdenia objednávky môže byť záväzná cenová ponuka poskytovateľa. Klient potvrdí prijatie cenovej ponuky písomne, prostredníctvom e-mailu, osobne alebo telefonicky. K uzavretiu zmluvy dochádza v tomto prípade potvrdením cenovej ponuky klientom.

II.6.
Zaslaním objednávky, resp. potvrdením cenovej ponuky klient potvrdzuje, že sa oboznámil s týmito VOP a s ich obsahom súhlasí.

II.7.
E-mailová adresa klienta uvedená v objednávke bude použitá na doručovanie informácií klientovi a považuje sa za trvanlivý nosič v zmysle §2 ods. 7 zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho v znení neskorších predpisov.

 

III. Poskytnutie služieb, vykonanie diela

III.1.
Poskytovateľ sa zaväzuje poskytnúť objednané služby v čase dohodnutom v zmluve uzatvorenej v súlade s čl. II týchto VOP, inak v čase primeranom s prihliadnutím na povahu služieb. Táto lehota sa predĺži o prípadnú dobu v rámci ktorej klient neposkytol riadnu a včasnú súčinnosť potrebnú na poskytnutie služieb, ako aj o dobu pozastavenia poskytovania služieb v súlade s čl. 4.9 alebo 4.11 týchto VOP. Táto lehota sa môže predĺžiť taktiež z objektívnych dôvodov, ktoré poskytovateľ nemohol vopred predvídať. 

III.2.
Poskytovateľ môže služby poskytnúť sám alebo prostredníctvom tretej osoby.

III.3.
Poskytovateľ sa zaväzuje poskytnúť služby podľa podkladov, pokynov a pripomienok klienta, pokiaľ tieto pokyny nebudú v rozpore s uzatvorenou zmluvou alebo právnymi predpismi. Klient sa zaväzuje doručiť poskytovateľovi podklady a pokyny za účelom poskytnutia služieb riadne a včas, t.j. v dohodnutom termíne a dodrží pritom ich technické a kvalitatívne parametre, ktoré sú požadované poskytovateľom pre ich ďalšie technologické spracovanie. Porušenie tejto povinnosti klientom sa považuje za podstatné porušenie zmluvy.

III.4.
Klient zodpovedá za správnosť a úplnosť dodaných podkladov. Klient je v celom rozsahu zodpovedný za to, že ním dodané podklady netrpia žiadnou právnou vadou a ich použitím pri poskytnutí služieb nedôjde k porušeniu autorských alebo iných práv tretích osôb. Porušenie tejto povinnosti klientom sa považuje za podstatné porušenie zmluvy. V prípade porušenia tejto povinnosti zodpovedá klient tretím osobám za prípadnú škodu. Rovnako zodpovedá za škodu spôsobenú poskytovateľovi, vrátane ušlého zisku a ujmy na dobrom mene.

III.5.
Ak nie je medzi zmluvnými stranami dohodnuté inak, klient je povinný dodať svoje podklady a pokyny potrebné na poskytnutie služieb najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa uzatvorenia zmluvy v súlade s čl. II týchto VOP. Prípadné ďalšie podklady, pokyny a pripomienky je klient povinný doručiť poskytovateľovi bezodkladne, najneskôr do 3 pracovných dní po doručení výzvy poskytovateľa. Za výzvu k pripomienkam sa považuje aj zasielanie výsledkov činnosti poskytovateľa. Ak sa klient v danej lehote nevyjadrí má sa za to, že nemá ďalšie pripomienky k poskytnutým službám a tieto v plnej miere zodpovedajú dohodnutým vlastnostiam a považujú sa za finálne odsúhlasené.

III.6.
Poskytnutím služieb môže dôjsť k vykonaniu diela v súlade s: 

 1.  
 • §631 a nasl. Občianskeho zákonníka ak je klientom spotrebiteľ; alebo
 • §536 a nasl. Obchodného zákonníka ak klientom nie je spotrebiteľ.


Čl. 3.1 až 3.5 VOP sa v prípade vykonania diela aplikujú primerane. Finálne odsúhlasené dielo v súlade s čl. 3.5 VOP sa považuje za vykonané. Dielo bude odovzdané klientovi s ohľadom na jeho charakter (elektronicky / poštou, kuriérom alebo osobne). Odovzdaním diela dôjde k prevodu vlastníckeho práva k dielu a prechodu nebezpečenstva škody na diele na klienta.

III.7.
Vykonané dielo môže byť výsledkom tvorivej duševnej činnosti autora resp. autorov, a preto chránené zákonom č. 185/2015 Z.z. Autorský zákon v znení neskorších právnych predpisov. Poskytovateľ sa zaväzuje udeliť klientovi všetky práva k použitiu diela v súlade s čl. V týchto VOP. Klient sa zaväzuje použiť dielo v súlade s udelenou licenciou resp. sublicenciou.

III.8.
Klient berie na vedomie, že poskytovateľ poskytuje webové služby, konkrétne služby týkajúce sa serverov, webhostingu a IT outsourcingu prostredníctvom svojho subdodávateľa, spoločnosti
  Zerg Data s.r.o., IČO 35 821 353, so sídlom Petöfiho 2, 821 06 Bratislava. V prípade poskytnutia týchto služieb sa na zmluvný vzťah medzi klientom a poskytovateľom primerane uplatnia aj všeobecné obchodné podmienky subdodávateľa zverejnené na stránke https://zerg.sk/obchodne-podmienky/. V prípade rozporu medzi týmito VOP a podmienkami subdodávateľa majú prednosť tieto VOP.

 

IV. Ceny a platobné podmienky

IV.1.
Klient sa za poskytnuté služby resp. vykonané dielo zaväzuje zaplatiť dohodnutú odmenu.

IV.2.
Ak nebude medzi zmluvnými stranami dohodnuté inak, poskytnuté služby budú účtované na základe nasledovných hodinových sadzieb podľa skutočne odpracovanej doby, pričom účtovaná bude každá začatá štvrťhodina:

Account Manager: 50,- EUR bez DPH / človekohodina
Project Manager: 50,- EUR bez DPH / človekohodina
Creative Director: 80,- EUR bez DPH / človekohodina
PR manager: 50,- EUR bez DPH / človekohodina
Senior Designer: 50,- EUR bez DPH / človekohodina
Junior Designer: 35,- EUR bez DPH / človekohodina
Social Media Manager: 50,- EUR bez DPH / človekohodina
SEO Copywriter: 50,- EUR bez DPH / človekohodina
PPC Specialist: 50,- EUR bez DPH / človekohodina
Senior BE/FE Developer: 50,- EUR bez DPH / človekohodina
Junior BE/FE Developer: 35,- EUR bez DPH / človekohodina

IV.3.
Zmluvné strany si v rámci konkrétneho projektu môžu dohodnúť paušálnu odmenu. Paušálna odmena bude dohodnutá na základe skutočností, ktoré budú poskytovateľovi známe v dobe stanovenia paušálnej odmeny. Pokiaľ v priebehu poskytovania plnenia v rámci konkrétneho projektu budú zistené mimoriadne okolnosti alebo okolnosti, na ktoré klient pred stanovením paušálnej odmeny v rámci konkrétneho projektu neupozornil, má poskytovateľ nárok na primeranú úpravu paušálnej odmeny. V uvedenom prípade je poskytovateľ povinný tieto okolnosti bezodkladne oznámiť klientovi. Rovnako sa bude postupovať aj v prípade, ak na základe požiadavky klienta dôjde k zväčšeniu rozsahu projektu.

IV.4.
Poskytovateľ ako platca DPH pripočíta k cene DPH v zákonnej výške.

IV.5.
Pokiaľ nebude medzi zmluvnými stranami dohodnuté inak, v odmene nie sú zahrnuté prípadné výdavky, ktoré budú fakturované v ich skutočnej výške (napr. nákup mediálneho priestoru).

IV.6.
Odmena poskytovateľa bude klientom uhradená na základe faktúry vystavenej poskytovateľom, a to bezhotovostne na bankový účet poskytovateľa uvedený na faktúre. V prípade, že na faktúre nie je uvedené inak, doba splatnosti faktúry je 14 dní odo dňa jej vystavenia.   

IV.7.
Dňom zaplatenia odmeny poskytovateľa sa rozumie deň, kedy bude príslušná čiastka pripísaná na bankový účet poskytovateľa.

IV.8.
Ak nebude medzi zmluvnými stranami dohodnuté inak, budú faktúry vystavené na mesačnej báze (po vykonaní činnosti poskytovateľom) a v prípade diela po jeho vykonaní.

IV.9.
Poskytovateľ je oprávnený požadovať od klienta primeraný preddavok. V prípade, že poskytovateľ prijme od klienta preddavok, tento sa započíta na dohodnutú cenu za poskytnuté služby. V prípade ak klient v dohodnutej lehote preddavok v plnej výške neuhradí, bude sa toto považovať za podstatné porušenie zmluvy. Do zaplatenia preddavku si poskytovateľ vyhradzuje právo pozastaviť poskytovanie služieb klientovi.

IV.10.
V prípade ak klient neuhradí faktúru alebo jej časť v lehote splatnosti, je poskytovateľ oprávnený požadovať zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z dlžnej sumy za každý deň omeškania a úrok z omeškania vo výške určenej príslušnými právnymi predpismi. Zaplatením zmluvnej pokuty nie je dotknutý nárok poskytovateľa na náhradu prípadnej škody.

IV.11.
Poskytovateľ si vyhradzuje právo pozastaviť poskytovanie služieb klientovi v prípade omeškania klienta s úhradou splatnej faktúry, ktorá mu bola vystavená.

IV.12.
Omeškanie s úhradou splatnej faktúry o viac ako desať pracovných dní sa považuje za podstatné porušenie zmluvy.

 

V. Práva duševného vlastníctva

V.1.
Dielo vykonané poskytovateľom alebo jeho časť môže byť výsledkom tvorivej duševnej činnosti autora resp. autorov, a preto chránené zákonom č. 185/2015 Z.z. Autorský zákon v znení neskorších právnych predpisov (ďalej len ako „
Autorské dielo“).

V.2.
Odovzdaním vykonaného diela, ktoré je zároveň Autorským dielom udeľuje poskytovateľ klientovi súhlas na použitie Autorského diela, a to v súlade s podmienkami definovanými nižšie (ďalej len ako „
Licencia“). Pre vylúčenie pochybností platí, že návrhy poskytovateľa predložené klientovi sa nepovažujú za odovzdanie vykonaného diela a poskytovateľ neudeľuje bez ďalšieho súhlas na ich ďalšie použitie.

V.3.
Ak nie je medzi zmluvnými stranami dohodnuté inak, Licencia sa udeľuje ako nevýhradná Licencia.

V.4.
Ak nie je v nasledujúcom čl. 5.5 a 5.6 uvedené alebo medzi stranami dohodnuté inak, Licencia sa udeľuje v neobmedzenom vecnom a územnom rozsahu, na celú dobu trvania autorských majetkových práv k Autorskému dielu.

V.5.
V prípade Autorského diela vytvoreného za súčinnosti poskytovateľa a tretích osôb alebo výhradne tretími osobami sa Licencia udeľuje v rozsahu prípustnom podľa právnych predpisov a zmluvných obmedzení.

V.6.
Klient nie je oprávnený vykonávať na Autorskom diele žiadne úpravy, ktoré by znižovali jeho umeleckú hodnotu, ktoré by mohli poškodiť dobré meno poskytovateľa a/alebo ktoré by zasahovali do osobnostných práv autorov. Na spracovanie, preklad, adaptáciu Autorského diela, jeho zaradenie do súborných diel, jeho spojenie s inými dielami alebo podanie prihlášky o ich registráciu ako ochranných známok, dizajnov alebo iných registrovaných predmetov práv duševného vlastníctva je klient povinný získať predchádzajúci písomný súhlas poskytovateľa.

V.7.
Ak nie je medzi zmluvnými stranami dohodnuté inak, odmena za poskytnutie Licencie je zahrnutá v odmene za vykonanie Autorského diela definovanej v čl. IV týchto VOP.

V.8.
Ak nie je medzi zmluvnými stranami dohodnuté inak, klient môže udeliť súhlas na použitie Autorského diela v rozsahu udelenej Licencie tretím osobám a/alebo postúpiť Licenciu na tretiu osobu na základe predchádzajúceho písomného súhlasu poskytovateľa.

V.9.
Klient týmto v každom prípade súhlasí s tým, aby poskytovateľ použil Autorské dielo na svoju propagáciu (najmä ale nie výlučne v zozname projektov na svojej webovej stránke), a to spolu s uvedením názvu klienta.

V.10.
Klient sa zaväzuje použiť Autorské dielo v súlade s udelenou Licenciou.

V.11.
Klient berie na vedomie a súhlasí s tým, že na vytvorenie diela môže byť použitý aj voľne dostupný softvér (napr. WordPress alebo Drupal), na ktorý sa vzťahuje voľná licencia GNU General Public License. Licenčné podmienky sú zverejnené na stránke
www.gnu.org.

V.12.
Poskytovateľ vyhlasuje, že vykonaním diela podľa zmluvy nedôjde jeho úmyselným zavinením k zásahu do cudzieho práva chráneného zákonom, ako aj to, že je/bude oprávnený poskytnúť klientovi všetky práva v obsahu a v rozsahu ako je uvedené v týchto VOP.

 

 

VI. Zodpovednosť za vady a reklamácie (Reklamačný poriadok)

VI.1.
Poskytnuté služby alebo vykonané dielo má vady pokiaľ nezodpovedá vlastnostiam dohodnutým v súlade so zmluvou a týmito VOP

VI.2.
Klient je povinný reklamáciu resp. nároky zo zodpovednosti za vady (ďalej spolu ako „
reklamácia“) uplatniť u poskytovateľa podľa platného reklamačného poriadku uvedeného v tomto článku VOP bezodkladne potom, čo sa o vadách dozvedel, najneskôr však v lehotách uvedených čl. 6.4 alebo 6.5 týchto VOP. Klient je povinný po odovzdaní diela resp. poskytnutí služby dielo dôkladne prezrieť resp. službu skontrolovať.

VI.3.
Reklamácia musí byť klientom uplatnená u poskytovateľa písomne s dôkladným popisom vady a služieb resp. diela, ktorého sa vada týka. Pre uplatnenie reklamácie je klient povinný doručiť poskytovateľovi taktiež reklamované dielo (ak ide o hnuteľnú vec), ktoré musí byť kompletné. Klient môže reklamáciu uplatniť u poskytovateľa prostredníctvom kontaktných údajov uvedených v čl. XIV týchto VOP.

VI.4.
Osobitné ustanovenia týkajúce sa výlučne klientov, ktorí sú spotrebiteľmi:

 • Poskytovateľ bezodkladne po uplatnení reklamácie zašle spotrebiteľovi písomné potvrdenie prostredníctvom pošty alebo e-mailom. Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, spotrebiteľ je oprávnený požadovať bezplatné odstránenie vady a poskytovateľ je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť. Poskytovateľ môže namiesto odstránenia vady vymeniť vadné dielo za bezvadné, ak to spotrebiteľovi nespôsobí závažné ťažkosti. Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť, a ktorá bráni tomu, aby sa dielo mohlo riadne užívať ako dielo bez vady, má spotrebiteľ právo na okamžité odstúpenie od zmluvy. To isté právo mu prislúcha pri odstrániteľných vadách, ak pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád nemôže dielo riadne užívať. Ak ide o neodstrániteľnú vadu, ktorá však nebráni riadnemu užívaniu diela, má spotrebiteľ právo na primeranú zľavu.
 • Ak spotrebiteľ uplatní reklamáciu, poskytovateľ je povinný poučiť spotrebiteľa o jeho právach podľa predchádzajúceho odseku; na základe rozhodnutia spotrebiteľa, ktoré z týchto práv spotrebiteľ uplatňuje, je povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie ihneď, v zložitých prípadoch najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa riadneho uplatnenia reklamácie, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu služby alebo diela, najneskôr do 30 dní odo dňa riadneho uplatnenia reklamácie. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie sa reklamácia vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr; vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má spotrebiteľ právo od zmluvy okamžite odstúpiť alebo má právo na výmenu výrobku (t.j. diela, ktoré je hnuteľnou vecou) za nový výrobok. Poskytovateľ je povinný o vybavení reklamácie vydať písomný doklad najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Vybavením reklamácie sa rozumie ukončenie reklamačného konania odovzdaním opraveného diela, výmenou diela, vrátením zaplatenej odmeny, vyplatením primeranej zľavy zo zaplatenej odmeny, písomná výzva na prevzatie plnenia alebo jej odôvodnené zamietnutie.
 • Ak spotrebiteľ reklamáciu výrobku (t.j. diela, ktoré je hnuteľnou vecou) uplatnil počas prvých 12 mesiacov od odovzdania výrobku, môže poskytovateľ vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe odborného posúdenia; bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia nemožno od spotrebiteľa vyžadovať úhradu nákladov na odborné posúdenie ani iné náklady súvisiace s odborným posúdením. Poskytovateľ je povinný poskytnúť spotrebiteľovi kópiu odborného posúdenia odôvodňujúceho zamietnutie reklamácie najneskôr do 14 dní odo dňa vybavenia reklamácie.
 • Ak spotrebiteľ reklamáciu výrobku (t.j. diela, ktoré je hnuteľnou vecou) uplatnil po 12 mesiacoch od odovzdania výrobku a poskytovateľ ju zamietol, osoba, ktorá reklamáciu vybavila, je povinná v doklade o vybavení reklamácie uviesť, komu môže spotrebiteľ zaslať výrobok na odborné posúdenie. Ak je výrobok zaslaný na odborné posúdenie určenej osobe, náklady odborného posúdenia, ako aj všetky ostatné s tým súvisiace účelne vynaložené náklady znáša poskytovateľ bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia. Ak spotrebiteľ odborným posúdením preukáže zodpovednosť poskytovateľa za vadu, môže reklamáciu uplatniť znova. Poskytovateľ je povinný spotrebiteľovi uhradiť do 14 dní odo dňa znova uplatnenia reklamácie všetky náklady vynaložené na odborné posúdenie, ako aj všetky s tým súvisiace účelne vynaložené náklady. Znova uplatnenú reklamáciu nemožno zamietnuť.
 • Spotrebiteľ je práva zo zodpovednosti za vady diela povinný  uplatniť u poskytovateľa najneskôr do uplynutia lehôt v zmysle príslušných ustanovení Občianskeho zákonníka. V opačnom prípade práva zo zodpovednosti za vady zaniknú.

VI.5.
Osobitné ustanovenia týkajúce sa výlučne klientov, ktorí nie sú spotrebiteľmi:

 • Klient, ktorý nie je spotrebiteľom je oprávnený požadovať bezplatné odstránenie vady a poskytovateľ je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť, najneskôr v lehote 30 dní od riadneho uplatnenia oprávnenej reklamácie. Poskytovateľ môže namiesto odstránenia vady vymeniť vadné dielo za bezvadné. Ak poskytovateľ neodstráni vady ani v primeranej dodatočnej lehote alebo ak oznámi pred jej uplynutím, že vady neodstráni, môže klient odstúpiť od zmluvy alebo požadovať primeranú zľavu z dohodnutej odmeny.
 • Klient, ktorý nie je spotrebiteľom je práva zo zodpovednosti za vady, ktoré mohli byť zistené pri dôkladnej prehliadke povinný uplatniť najneskôr do 7 dní odo dňa odovzdania diela alebo poskytnutia služby. V prípade skrytých vád je klient povinný tieto uplatniť najneskôr do 6 mesiacov od odovzdania diela alebo poskytnutia služby. V opačnom prípade práva zo zodpovednosti za vady zaniknú.

VI.6.
Reklamácie sú vybavované v súlade s nasledovnými právnymi predpismi:

 1. pri predaji tovaru klientovi, ktorý je spotrebiteľom: Občianskym zákonníkom a zákonom č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa v znení  neskorších predpisov;
 2. pri predaji tovaru klientovi, ktorý nie je spotrebiteľom: Obchodným zákonníkom.

VI.7.
Klient zaslaním objednávky resp. potvrdením cenovej ponuky potvrdzuje, že bol oboznámený so znením tohto reklamačného poriadku a s postupom pri uplatňovaní reklamácie.

VI.8.
Poskytovateľ nezodpovedá za vady spôsobené v dôsledku neúplných alebo nesprávnych pokynov alebo podkladov od klienta alebo právnych vád podkladov od klienta.
  Poskytovateľ taktiež nezodpovedá za vady, na ktorých možný výskyt klienta vopred upozornil a klient na takomto poskytnutí služby resp. vykonaní diela napriek tomu trval. Poskytovateľ taktiež nenesie zodpovednosť za prirodzené opotrebovanie diela spôsobené jeho obvyklým užívaním po uplynutí jeho životnosti.

VI.9.Uplatnenie reklamácie neoprávňuje klienta k nezaplateniu splatnej faktúry vystavenej poskytovateľom.

 

 

VII.Náhrada škody

VII.1.
Zodpovednosť za škodu zmluvných strán sa riadi príslušnými ustanoveniami:

 • Občianskeho zákonníka ak je klientom spotrebiteľ; alebo
 • Obchodného zákonníka ak klientom nie je spotrebiteľ.

VII.2.
Poskytovateľ nesie zodpovednosť za škody, ktoré vznikli klientovi preukázateľne v dôsledku porušenia povinnosti na strane poskytovateľa, a to výlučne z dôvodov na strane poskytovateľa.

VII.3.
Poskytovateľ v žiadnom prípade nezodpovedá za škody, ktoré boli spôsobené:

 • okolnosťami vylučujúcimi zodpovednosť; alebo
 • v dôsledku neúplných alebo nesprávnych pokynov alebo podkladov od klienta alebo právnych vád podkladov od klienta.

VII.4.
Klient nesie najmä ale nie výlučne zodpovednosť za škodu spôsobenú poskytovateľovi alebo tretím osobám:

 • jeho neúplnými alebo nesprávnymi pokynmi alebo podkladmi s právnymi vadami; alebo
 • odmietnutím alebo iným znemožnením poskytovateľovi splniť jeho záväzok.

 

VIII.Mlčanlivosť

VIII.1.
Zmluvné strany sú povinné zachovávať mlčanlivosť o obsahu zmluvy vrátane jej súčastí a o akýchkoľvek informáciách o ktorých sa dozvedeli v súvislosti so zmluvou a ktoré zároveň nie sú bežne dostupné (ďalej ako „
Dôverné informácie“).

VIII.2.
Klient je najmä povinný zachovávať prísnu mlčanlivosť o všetkých návrhoch poskytovateľa na poskytnutie služieb resp. vykonanie diela ku ktorým mu nebola udelená Licencia v zmysle čl. V týchto VOP. Porušenie tejto povinnosti sa považuje za podstatné porušenie zmluvy.

VIII.3.
Zmluvné strany nesmú poskytnúť Dôverné informácie inej osobe bez predchádzajúceho písomného súhlasu druhej zmluvnej strany, okrem nasledovných prípadov: (i) ak o ich poskytnutie žiada orgán verejnej moci a/alebo poskytnutie informácií je povinnosťou na základe všeobecne záväzného právneho predpisu; (ii) ide o Dôvernú informáciu, ktorá sa stala verejne známou bez toho, aby zmluvná strana porušila svoju povinnosť mlčanlivosti v zmysle tohto článku VOP; (iii) zmluvná strana poskytuje údaj svojim zamestnancom alebo zmluvným partnerom, ktorí sú viazaní povinnosťou mlčanlivosti, a to pre účel plnenia svojich povinností podľa zmluvy alebo uplatňovania svojich práv zo zmluvy; (iv) zmluvná strana poskytuje údaj svojim spoločníkom, ktorí sú viazaní povinnosťou mlčanlivosti.

VIII.4.
Zmluvná strana sa zaväzuje zabezpečiť, aby jej zamestnanci, subdodávatelia alebo spolupracujúce tretie osoby zachovávali mlčanlivosť v zmysle tohto článku a sama zodpovedá za ich porušenie tejto povinnosti.

VIII.5.
Povinnosť mlčanlivosti podľa tohto článku VOP trvá bez ohľadu na ukončenie účinnosti alebo platnosti zmluvy.

 

 

IX. Doručovanie

IX.1.
Akékoľvek písomnosti budú doručované poskytovateľovi na jeho kontaktné údaje uvedené v čl. XIV týchto VOP a klientovi na adresu uvedenú v objednávke resp. v potvrdení cenovej ponuky (ak druhej zmluvnej strane nebude písomne/elektronicky oznámená iná adresa). V prípade ak druhá zmluvná strana odmietne prevziať zásielku alebo neprevezme zásielku do konca odbernej lehoty, deň odmietnutia alebo posledný deň odbernej lehoty sa považuje za deň doručenia zásielky. Za deň doručenia zásielky sa bude taktiež považovať deň vrátenia zásielky ako nedoručiteľnej odosielateľovi z dôvodu neprítomnosti adresáta na danej adrese napriek skutočnosti, že adresa bola uvedená správne a v súlade s týmito VOP.

IX.2.
V prípade elektronického doručovania budú oznámenia doručované na e-mailové adresy používané pri vzájomnej elektronickej komunikácii. Oznámenie sa v danom prípade bude považovať za doručené dňom jeho preukázateľného odoslania.

 

 

X. Trvanie a zánik zmluvy

X.1.
Ak nie je v čl. 10.2 uvedené alebo medzi zmluvnými stranami dohodnuté inak, zmluva medzi poskytovateľom a klientom sa uzatvára na dobu určitú, po dobu splnenia všetkých záväzkov zmluvných strán vyplývajúcich zo zmluvy.

X.2.
V prípade ak je predmetom zmluvy pravidelné opakujúce sa plnenie, bez určenia doby jeho trvania, zmluva medzi poskytovateľom a klientom sa uzatvára na dobu neurčitú.

X.3.
Zmluvu medzi poskytovateľom a klientom je možné ukončiť dohodou zmluvných strán, a to k dohodnutému dátumu.

X.4.
Zmluvu na dobu neurčitú možno ukončiť písomnou výpoveďou ktorejkoľvek zo zmluvných strán bez uvedenia dôvodu s výpovednou lehotou dva mesiace. Výpovedná lehota plynie od prvého dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po dátume doručenia výpovede druhej zmluvnej strane.

X.5.
Zmluvné strany majú možnosť od zmluvy písomne okamžite odstúpiť v prípade podstatného porušenia zmluvy druhou zmluvnou stranou alebo ak tak vyplýva z kogentných ustanovení príslušných právnych predpisov alebo týchto VOP. Za podstatné porušenie zmluvy sa považuje také porušenie, ktoré je tak výslovne určené v týchto VOP alebo v zmluve uzavretej medzi zmluvnými stranami. Odstúpenie musí byť zaslané bezodkladne potom, čo sa o podstatnom porušení zmluvná strana dozvedela, spolu s dôvodom okamžitého odstúpenia. Účinky odstúpenia nastanú doručením písomného odstúpenia druhej zmluvnej strane. Doručením písomného odstúpenia druhej zmluvnej strane zmluva zaniká.

X.6.
Zmluvné strany majú možnosť od zmluvy písomne odstúpiť v prípade porušenia zmluvy druhou zmluvnou stranou, ak toto porušenie nebolo napravené v lehote min. 10 dní odo dňa doručenia písomnej výzvy, ktorá musí byť zaslaná bezodkladne potom, čo sa o porušení druhá zmluvná strana dozvedela. Zmluvná strana je oprávnená od zmluvy odstúpiť, ak to písomne oznámi druhej zmluvnej strane do 3 dní po márnom uplynutí lehoty na nápravu.Účinky odstúpenia nastanú doručením písomného odstúpenia druhej zmluvnej strane. Doručením písomného odstúpenia druhej zmluvnej strane zmluva zaniká.

X.7.
Spotrebiteľ má právo odstúpiť od zmluvy aj v súlade s čl. XI VOP.

X.8.
Zmluvné strany sa dohodli, že už poskytnuté plnenia si v prípade odstúpenia resp. okamžitého odstúpenia od zmluvy nevracajú a poskytovateľ má nárok na odmenu za už poskytnuté služby resp. vykonané dielo alebo jeho časť a úhradu vzniknutých výdavkov. V prípade dohodnutia paušálnej odmeny sa odmena za už poskytnuté plnenie vypočíta pomerne. Tento čl. 10.8 VOP sa neuplatní na odstúpenie klienta v súlade s čl. VI týchto VOP (zodpovednosť za vady a reklamácie) a/alebo v súlade s čl. XI týchto VOP (odstúpenie od zmluvy spotrebiteľom bez uvedenia dôvodu).

X.9.
Akýmkoľvek ukončením zmluvy nie sú dotknuté ustanovenia, ktoré podľa prejavenej vôle strán alebo vzhľadom na svoju povahu majú trvať aj po ukončení zmluvy (napr. povinnosť mlčanlivosti, zodpovednosť za škodu, nárok na zmluvnú pokutu).

 

 

XI. Odstúpenie od zmluvy spotrebiteľom bez uvedenia dôvodu

XI.1.
Klient, ktorý je
  spotrebiteľom má v prípade zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov poskytovateľa alebo zmluvy uzavretej na diaľku (t.j. uzavretej výlučne prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie bez súčasnej fyzickej prítomnosti poskytovateľa a spotrebiteľa), právo na odstúpenie od zmluvy bez uvedenia dôvodu do 14 kalendárnych dní od uzavretia zmluvy, za podmienok uvedených nižšie v tomto článku VOP a v §7 a nasl. zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho v znení neskorších predpisov.

XI.2.
Spotrebiteľ môže využiť právo na odstúpenie od zmluvy písomne na poštovej adrese poskytovateľa alebo prostredníctvom e-mailu (kontaktné údaje poskytovateľa sú uvedené v čl. XIV týchto VOP). Ak bola zmluva uzavretá ústne, na uplatnenie práva spotrebiteľa na odstúpenie od zmluvy stačí akékoľvek jednoznačne formulované vyhlásenie spotrebiteľa vyjadrujúce jeho vôľu odstúpiť od zmluvy. Lehota na odstúpenie od zmluvy sa považuje za zachovanú, ak oznámenie o odstúpení od zmluvy bolo odoslané poskytovateľovi najneskôr v posledný deň lehoty.

XI.3.
Odstúpením spotrebiteľa od zmluvy v zmysle tohto čl. XI VOP sa zmluva od začiatku ruší. Ak nie je v čl. 11.4 týchto VOP uvedené inak, je poskytovateľ povinný vrátiť spotrebiteľovi všetky platby, ktoré od neho prijal na základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou, a to v lehote 14 dní od doručenia odstúpenia od zmluvy. Poskytovateľ je povinný vrátiť spotrebiteľovi platby podľa tohto odseku rovnakým spôsobom, aký použil spotrebiteľ pri svojej platbe. Tým nie je dotknuté právo spotrebiteľa dohodnúť sa s poskytovateľom na inom spôsobe platby.

XI.4.
Spotrebiteľ môže udeliť výslovný súhlas so začatím poskytovania služby pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy v zmysle tohto článku VOP, a to prostredníctvom e-mailu alebo písomne. Ak spotrebiteľ odstúpi od zmluvy a pred začatím poskytovania služieb udelil súhlas v zmysle predchádzajúcej vety, je povinný uhradiť poskytovateľovi odmenu za skutočne poskytnuté plnenie do dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy. V prípade dohodnutia paušálnej odmeny sa odmena za skutočne poskytnuté plnenie vypočíta pomerne. Udelením výslovného súhlasu so začatím poskytovania služby pred uplynutím lehoty na odstúpenie stráca spotrebiteľ po úplnom poskytnutí služby právo na odstúpenie od zmluvy v zmysle tohto článku VOP.

XI.5.
Spotrebiteľ nemôže v zmysle tohto článku VOP odstúpiť od zmluvy, ktorej predmetom je vykonanie diela, nakoľko toto je zhotovované podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa.

XI.6.
Vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy podľa tohto článku VOP tvorí prílohu č. 1 týchto VOP.

 

 

XII.Riešenie sporov, Alternatívny spôsob riešenia spotrebiteľských sporov

XII.1.
Poskytovateľ a klient sa budú snažiť vyriešiť prípadné spory zmierom.

XII.2.
Pokiaľ nedôjde k vyriešeniu sporov zmierom, budú spory riešené miestne príslušným súdom Slovenskej republiky.

XII.3.
Pokiaľ nedôjde k vyriešeniu sporov zmierom, je spotrebiteľ oprávnený riešiť spor aj alternatívnym spôsobom v zmysle zákona č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov v znení neskorších predpisov.

XII.4.
Spotrebiteľ má právo obrátiť sa na poskytovateľa so žiadosťou o nápravu, ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým poskytovateľ vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že poskytovateľ porušil jeho práva. Spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov, ak poskytovateľ na žiadosť podľa predchádzajúcej vety odpovedal zamietavo alebo na ňu neodpovedal do 30 dní odo dňa jej odoslania. Možnosť obrátiť sa na súd tým nie je dotknutá.

XII.5.
Zoznam subjektov alternatívneho riešenia sporov:

https://www.mhsr.sk/obchod/ochrana-spotrebitela/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov-1/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov-1

XII.6.
Návrh možno podať v listinnej podobe, elektronickej podobe alebo ústne do zápisnice. Na podanie návrhu môže spotrebiteľ využiť formulár, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 1 zákona č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov v znení neskorších predpisov, a ktorý je dostupný aj na webovom sídle každého subjektu alternatívneho riešenia sporov (odkazy sa nachádzajú v linku uvedenom v predchádzajúcom odseku). Návrh je možné podať aj prostredníctvom nasledujúcej online platformy:

https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=SK

 

 

XIII.Ochrana osobných údajov

XIII.1.
Osobné údaje klienta resp. iných dotknutých osôb budú spracúvané v súlade s podmienkami ochrany súkromia poskytovateľa, ktoré sú k dispozícii na internetovej stránke poskytovateľa v sekcii ochrana súkromia.

 

 

XIV.Kontakt

XIV.1.
Klient môže kontaktovať poskytovateľa prostredníctvom kontaktných údajov uvedených na internetovej stránke poskytovateľa v sekcii kontakt.

 

 

XV.Orgán dozoru

XV.1.
Orgánom dozoru je:

Slovenská obchodná inšpekcia (SOI)
Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj
Bajkalská 21/A, P. O. BOX č. 5, 820 07  Bratislava 
Tel. č.: 02/58 27 21 72, 02/58 27 21 04
Fax.č.: 02/58 27 21 70 
E-mail: ba@soi.sk

 

 

XVI.Záverečné ustanovenia

XVI.1.
Tieto VOP sú neoddeliteľnou súčasťou zmluvy uzatvorenej medzi poskytovateľom a klientom v zmysle čl. II týchto VOP. Ak by bolo niektoré z ustanovení zmluvy v rozpore s týmito VOP, má prednosť ustanovenie zmluvy.

XVI.2.
Poskytovateľ si vyhradzuje právo jednostranne meniť a dopĺňať tieto VOP. V prípade zmeny VOP sa zmluvný vzťah medzi poskytovateľom a klientom riadi prostredníctvom tých obchodných podmienok, ktoré boli platné v momente odoslania objednávky klientom a tieto sú prístupné na internetovej stránke poskytovateľa.

XVI.3.
Ustanovenia týchto VOP týkajúce sa spotrebiteľov sa neuplatnia pri poskytnutí služieb klientovi, ktorý nie je spotrebiteľom.

XVI.4.
Tieto VOP a vzťahy z nich vyplývajúce sa spravujú právnym poriadkom Slovenskej republiky, najmä:

 1. pri poskytnutí služieb klientovi, ktorý je spotrebiteľom: Občianskym zákonníkom, zákonom č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa v znení  neskorších predpisov a zákonom č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služby na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo
 2. prevádzkových priestorov predávajúceho v znení neskorších predpisov;
 3. pri poskytnutí služieb klientovi, ktorý nie je spotrebiteľom: Obchodným zákonníkom.
  Odkazy v týchto VOP na právne predpisy sa považujú za odkazy aj na právne predpisy, ktoré ich z časti alebo celkom menia alebo nahrádzajú. 

XVI.5.
Pokiaľ niektoré z ustanovení týchto VOP je alebo sa stane neplatným alebo neúčinným, nebude to mať vplyv na platnosť alebo účinnosť zmluvy a ostatných ustanovení VOP. V takomto prípade bude neplatné alebo neúčinné ustanovenie nahradené platným a účinným ustanovením, ktorého ekonomický účinok bude čo najbližší pôvodnému duchu neplatného alebo neúčinného ustanovenia, alebo ktoré bude v čo najväčšej miere slúžiť účelu týchto VOP a zmluvy.

XVI.6.
Odoslaním objednávky resp. potvrdením cenovej ponuky klient potvrdzuje, že sa s týmito VOP oboznámil a súhlasí s ich znením.

XVI.7.
Tieto VOP sú platné od 1.1.2020.